L’article 6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, preveu que cada Administració ha de disposar d’un registre electrònic general d’apoderaments, que ha de ser interoperable amb els registres de la resta d’administracions.

És a dir, aquests registres hauran de garantir la seva interconnexió i compatibilitat, així com la transmissió telemàtica de les sol·licituds, escrits i comunicacions que s’incorporin als mateixos, de manera que les representacions inscrites al registre d’apoderaments d’una AAPP ha de poder ser consultat per una altra AAPP que no utilitza aquell mateix registre.

L’APODERA és el registre electrònic d’apoderaments de l’Administració General de l’Estat, que permet la inscripció de representacions amb la finalitat de que els apoderats actuïn davant les Administracions Públiques en nom de tercers.

No obstant, per intercanviar la informació entre REPRESENTA i APODERA (o els altres registres anàlegs) cal que prèviament s’aprovi la corresponent Norma Tècnica d’Interoperabilitat del model de dades i condicions d’interoperabilitat dels registres electrònics d’apoderaments, la qual es troba en fase d’elaboració.

D’altra banda, l’esmentada llei també contempla que els registres generals d’apoderaments no impediran l’existència de registres particulars on s’inscriguin els poders atorgats per a la realització de tràmits específics de l’organisme.

En aquest sentit, el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) té per objecte facilitar la concurrència d’empreses i agilitzar les actuacions de les administracions públiques catalanes en els procediments d’adjudicació contractual (Decret 107/2005, de 31 de maig).

Entre les diverses dades que s’inscriuen al RELI, destaquen les relatives a la representació de les empreses licitadores tals com:

  • Data del document i número de protocol d’atorgament de facultats de representació en procediments contractuals.
  • Cognoms i nom de les persones representants.
  • Identificació de les facultats de representació atribuïdes: licitar, firmar contractes, cedir crèdits, constituir dipòsits i cobrar.
  • Termini de durada de les facultats de representació.
  • Règim d’actuació de les facultats de representació.
  • Número i data de caducitat del document d’identitat de les persones representants.

A la vista del previst a la normativa de procediment administratiu, el servei REPRESENTA té prevista la integració amb APODERA i RELI, tan bon punt s’aprovi la norma tècnica indicada i estiguin disponibles les integracions.