Diferència entre una representació legal i una voluntària?

Una representació és l’autorització d’una persona per a que un tercer actuï en nom seu.

Si és de tipus legal vol dir que la representació és necessària o obligatòria perquè així ho estableix una norma amb rang de llei; per exemple, les persones jurídiques no poden actuar per si mateixes sinó que necessiten d’una persona que se n’encarregui.

En canvi, una representació voluntària és aquella que no ve determinada legalment, per exemple, la que s’atorga a favor del cònjuge o familiar per presentar una petició davant un ens públic.

Tipus d’apoderaments

Hi ha definits tres tipus d’apoderaments:

 • Poder General”, perquè l’apoderat pugui actuar en nom del poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.
 • Poder “A un organisme”, perquè l’apoderat pugui actuar en nom del poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret.
 • Poder “A tràmits”, perquè l’apoderat pugui actuar en nom del poderdant únicament per efectuar determinats tràmits especificats en el poder davant una Administració o un organisme concret.

Addicionalment, les representacions també han d’indicar les capacitats, que poden ser:

 • Totes (que inclou Tramitar, Consultar i Rebre notificacions), o bé,
 • La combinació de les capacitats parcials (Tramitar, Consultar i Rebre notificacions), que poden ser:
  • Tramitar
  • Consultar
  • Rebre notificacions
  • Tramitar i Consultar
  • Tramitar i Rebre notificacions
  • Consultar i Rebre notificacions
Quins són els estats possibles d’una representació? (cicle de vida)

Els estats possibles d’una representació són:

 • VÀLIDA >> Representació vàlida i vigent.
 • PENDENT de VALIDACIÓ >> S’ha aportat documentació que cal revisar i validar per poder canviar l’estat a VÀLIDA o DENEGADA.
 • EN VALIDACIÓ >> Des de l’estat PENDENT de VALIDACIÓ, una representació pot passar a aquest estat per part del rol VALIDADOR per indicar que està valorant la representació per decidir si acceptar-la o denegar-la. Des d’aquest estat pot passar a VÀLIDA, DENEGADA o tornar a PENDENT VALIDACIÓ. Quan es faci una consulta de Validació una representació en aquest estat no podrà ser usada per respondre afirmativament.
 • PENDENT_ACCEPTACIÓ >> El poderdant ha realitzat una representació sense documentació a validar i cal que el poderdant l’accepti explícitament per passar l’estat a VÀLIDA o RENUNCIADA. El representant també pot decidir donar-la de baixa i passar-la a REVOCADA. Quan es faci una consulta de Validació una representació en aquest estat no podrà ser utilitzada per respondre afirmativament. Passats 40 dies en aquest estat, si no ha estat acceptada o donada de baixa (revocació o renúncia), automàticament passa a anul·lada.
 • PENDENT de SIGNATURA >> Un cop el servei rep una petició d’inscripció o modificació d’una representació es genera una evidència signada. En cas que aquesta signatura falli es posa aquesta representació en estat pendent de signatura i es reintenta fins que es realitzi correctament la signatura.
 • DENEGADA >> Un cop revisada la documentació adjunta a la inscripció i denegada la representació.
 • EXPIRADA >> Una representació que abans ha estat VÀLIDA, PENDENT ACCEPTACIÓ o PENDENT DE VALIDACIÓ, però en la data actual està fora del seu període de vigència.
 • RENUNCIADA >> El representant renuncia a la representació.
 • REVOCADA >> El poderdant revoca la representació.
 • ANUL·LADA >> Estat excepcional en que l'administració pública decideix donar de baixa una representació, ja sigui per què han passat 40 dies sense ser acceptada o bé, hi ha una errada en la mateixa (p.ex. NIF incorrecte, nom incorrecte, documentació adjunta no coincident, etc.)

Actualment no es permet la gestió d’esmenes dins de l’eina, per tant, si una representació és denegada cal tornar a fer-ne la sol·licitud. Estem avaluant implementar un mecanisme de gestió d’esmenes que permeti a partir d’una representació denegada generar-ne una altra, corregint allò que està malament de manera més àgil.

cicle_vida.png
La ciutadania pot gestionar directament les seves representacions?

Sí, existeix un portal per tal que ciutadania i empreses poden consultar, crear o gestionar les seves representacions per actuacions davant de les administracions públiques.

L’accés al portal es realitza a través d’una URL que canvia en funció de l’ens i que és:

https://representa.cat/representa/ciutada?codi=x

x=codI INE10 sense 0 inicial

Per tant, hi ha una instància per a cada ens donat d’alta al servei.

Podeu consultar el llistat d’ens donats d’alta a Representa a: Ens donats d'alta a Representa