Com puc sol·licitar el servei Representa?

1. Si sou un organisme de l’Administració de la Generalitat, heu de posar-vos en contacte amb la unitat d’organització, o equivalent, del vostre departament qui us indicarà com procedir atès que heu d’utilitzar aquest servei amb els criteris propis de la Generalitat que es donen des de l’Oficina d’Innovació i Administració Digital (OIAD) juntament amb el centre de Telecomunicacions i tecnologies de la informació de la Generalitat (CTTI).2. Si sou qualsevol altre organisme del sector públic de Catalunya trobareu el tràmit per sol·licitar el servei, a EACAT Tràmits > prestador Consorci AOC, Servei CAOC – Sol·licitud de serveis > Tràmit “Sol·licitud d’alta i modificació dels serveis de l’AOC”.

Pantalla tràmit EACAT sol·licitud de serveis AOC

És important que considereu:

 • Que el formulari s’ha de descarregar des de l’ens que demana el servei.
 • Que per descarregar el formulari d’alta cal que el gestor d’usuaris d’EACAT us hagi assignat permisos del “servei CAOC – Sol·licitud de Serveis”.
 • Que, un cop emplenat i validat el formulari, caldrà signar-lo electrònicament i enviar-lo a través del botó “Envia” del propi formulari o a través d’EACAT Tràmits > Finestreta de Registre.
Primers passos amb el Representa

Si ja heu rebut la comunicació de confirmació d’alta al servei Representa el gestor d’usuaris d’EACAT del vostre organisme ha de fer les accions següents:

 1. Donar un cop d’ull a la Guia d’implantació del Representa.
 2. Atorgar el rol de funcionari habilitat a aquelles persones amb aquesta condició que hagin d’introduir representacions a l’eina. 
 3. Assignar als usuaris d’EACAT els rols del servei Representa des de l’apartat Configuració d’EACAT:
 • VALIDADOR: Permet validar/denegar la documentació de les representacions pendents.
 • GESTOR: Permet crear, modificar i validar (“bastanteig”) representacions.
 • CONSULTOR: Permet veure les dades de les representacions i validar-les (“bastanteig”) però sense poder operar-hi.
 • ADMINISTRADOR DE L’ENS: Permet gestionar el catàleg de tràmits d’una administració així com les seves dades (no té permisos de gestor).
 • ADMINISTRADOR DEL SERVEI: Ho pot fer tot dins d’una administració (acumulació de tots els rols).

Donat que els rols són acumulatius en les seves funcions, es recomana afegir només el rol necessari. D’aquesta manera, per exemple:

 • si es necessita accés a totes les funcionalitats, es recomana el rol administrador del servei
 • si es necessita crear representacions i consultar-les, es recomana el rol de gestor
 1. La persona a la qual se li assigni el rol d’administrador, pot personalitzar el catàleg de tràmits de l’ens, en cas que així es vulgui (veure l’apartat “Afegir famílies i tràmits al catàleg de tràmits via fitxer” de Com puc gestionar el catàleg de tràmits?). En el cas d’haver escollit la modalitat “Catàleg de l’AOC” no és necessari fer cap acció, ja que és l’AOC qui gestiona la càrrega i actualització del catàleg.
 2. Afegir les dades de configuració de l’ens segons s’indica a l’apartat  Configuració dades de l’ens
 3. Incorporar l’enllaç del portal de ciutadà a la vostra seu-e. Pots consultar la vostra adreça del portal de ciutadania a l’apartat Ens donats d’alta al servei.
 4. Apuntar a la formació virtual o en directe de Representa, als treballadors públics que hauran de treballar amb l’eina. Podeu trobar-ne l’enllaç o bé, el calendari, al següent enllaç: https://campus.aoc.cat/
Com accedir a Representa

L’accés al servei es farà per mitjà del portal EACAT www.eacat.cat mitjançant autenticació amb certificat digital T-CAT o usuari/contrasenya, accedint a l’enllaç “Accedeix”.

Un cop feta l’autenticació a EACAT, l’accés al servei es cal que es faci a través de la pestanya “Aplicacions”.

Clicar a l’enllaç “Accedeix” del servei Representa.

Hem de tenir present que prèviament el gestor d’usuaris ha d’haver donat permisos a l’usuari.

Configuració dades de l’ens

Una de les primeres passes a realitzar amb Representa és omplir les dades de l’apartat de Configuració de l’ens, per tal que la documentació del servei aparegui correctament completada.

Cal accedir al nom de l’ens situat al marge superior esquerre i fer-hi clic. Allí hi trobarem les dades a omplir.

dades_configuracio_2 (1).png

Aquestes dades serveixen perquè la documentació de la plataforma s’ompli automàticament amb la informació sobre protecció de dades personals del vostre ens, tant les sol·licituds com els informes.

Alguns aclariments:

 • Enllaç drets: cal informar de l’enllaç a la vostra seu-e on informeu com exercir dels drets ARCO. L’enllaç ha de ser complert, és a dir, ha d’ incloure http://www És obligatori informar d’un enllaç.
 • Enllaç catàleg: només cal informar en cas de que tingueu un catàleg propi i disposeu d’un enllaç a la vostra seu-e on infomeu dels tràmits i definició dels mateixos. Aquest enllaç apareixerà al portal de ciutadania per si es vol consultar prèviament a l’atorgació de poders. Sinó s’informa no apareixerà l’enllaç. L’enllaç ha de ser complert, és a dir, ha d’ incloure http://wwwNo és obligatori informar d’un enllaç.
 • Enllaç suport: per defecte, si no s’informa d’aquest enllaç, al portal de ciutadania apareixerà el portal de suport del Consorci AOC. Si s’informa d’un enllaç propi, aquest serà el que apareixerà i on es redirigirà a la ciutadania si tenen algun dubte o incidència en el servei. L’enllaç ha de ser complert, és a dir, ha d’ incloure http://wwwNo és obligatori informar d’un enllaç.
Navegadors suportats per al serveis del consorci AOC

Per a gaudir de la millor experiència d’usuari usant els serveis del Consorci AOC utilitza un dels navegadors suportats, i actualitzats. A nivell general (sempre i quan el servei no disposi d’una documentació específica) pots trobar tota la informació al respecte dels navegadors suportats per als serveis del Consorci AOC en el següent enllaç:

https://consorciaoc.github.io/browser-support/

Acord de corresponsabilitat

Tal com determinen les condicions específiques del servei Representa, els ens usuaris tenen l’obligació d’aprovar les condicions de corresponsabilitat en el tractament de dades personals dels poderdants i representants, de conformitat amb la normativa de protecció de dades

Com puc sol·licitar un Segell Electrònic de l’AOC?

Segueix els següents passos:

1. Accedir a EACAT > Tràmits > Prestador Consorci AOC > Servei de certificació digital > T-CAT: Sol·licitud i renovació de certificats d’aplicació. El sol·licitant de certificats de dispositiu ha d’accedir a EACAT i identificar-se amb certificat digital.

Nota: també pot accedir un usuari amb rol d’editor i deixar la sol·licitud preparada per ser signada pel Sol·licitant de certificats de dispositiu.

2. Emplenar la sol·licitud A la pestanya “Informació inicial” i indicar:

 • El tipus de certificat a sol·licitar; segell nivell mig
 • La prioritat de la petició; ordinària o urgent (implica diferències de Tarifes i de termini de lliurament: 16 dies hàbils per a peticions ordinàries i 4 dies hàbils per a les urgents).

3. A la Pestanya “Dades de la sol·licitud” cal indicar  “l’Ús del certificat” que es vol (al camp 11):

Ús del certificat Característiques
Cedit en exclusivitat per ús dels serveis AOC El certificat es dirà “Serveis Administracio Electronica”Es farà servir per a serveis AOCEl custodiarem des de l’AOCNo és podrà fer servir per a serveis propis de l’ens
Cedit en exclusivitat per a ús d’eines pròpies El nom del certificat és de lliure decisió per l’ensEl custodiarem des de l’AOCEs podrà fer servir només per a eines pròpies de l’ens (no serveis AOC)
Ús directe propi( sense opció de cessió a l’AOC) L’ens sol·licitant pot decidir tots els aspectes del certificat i fer ús lliuramentNo es podrà cedir amb posterioritat ni per als serveis de l’AOC ni per a eines pròpies de l’ens

Nota: aquest fet implica que l’ens no podrà descarregar el certificat segell de nivell mig des de la Carpeta del subscriptor doncs serà el Consorci AOC l’encarregat de fer-ho. L’ens únicament podrà descarregar la part pública del certificat des de la carpeta de subscriptor.

4. Un cop emplenades totes les dades, caldrà enviar la sol·licitud a signatura mitjançant el botó “Envia a signar”.

5. Signar les condicions de la petició del certificat. L’usuari amb rol de sol·licitant de certificats de dispositiu podrà signar la tramesa des d’EACAT/Els meus tràmits/Per signar, tot prement el botó “Signa”. La petició quedarà registrada a EACAT i en mans de l’entitat de Registre n’haurà de realitzar la generació.

Important: en el cas dels serveis de Via Oberta que requereixen certificat (AEAT), hauràs de seguir els passos de la següent FAQ: Com renovar un certificat de Segell per fer ús dels serveis d’AEAT i fer servir la tramesa d’EACAT > apartat “Tràmits” > “Alta de serveis Via Oberta” > prestador Consorci AOC > Sol.licitud de serveis del CAOC

Ens donats d’alta a Representa

Podeu trobar el llistat d’ens donats d’alta al servei, així com la url d’accés al seu portal i les dades relatives a la protecció de dades personals a: Informació relativa a la protecció de dades de caràcter personal