Què és el Representa?

Representa és un registre electrònic d’apoderaments comú que l’AOC posa a disposició de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les Entitats locals de Catalunya i dels organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents dels anteriors.

Aquest registre és compartit per a tots ells; és a dir, no es tracta d’un registre individual o independent, fet que comporta la corresponsabilitat en el tractament de les dades de caràcter personal que hi consten.

El Representa no és:

 • Un registre administratiu (més informació a l’apartat “Representa és un registre administratiu?”)
 • Un registre de funcionaris habilitats
Què és un Registre Electrònic d’Apoderaments?
El Registre Electrònic d’Apoderaments, creat per la Llei 39/2015 (article 6), permet fer constar les representacions que els ciutadans, professionals i empreses atorguen a tercers per actuar en el seu nom davant de les Administracions Públiques.
Representa permet incorporar les representacions recollides en registres d’associacions municipals?

La resposta és no, donat que:

 • Les associacions són entitats sense ànim de lucre, constituïdes voluntàriament per tres o més persones per a complir una finalitat d’interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefinit (Article 321-1 de la LLEI 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques). Per tant, el registre d’associacions no és un registre d’apoderaments com el Mercantil, Propietat, etc. i, això és, no es considera que sigui un dels registres que l’article 6 de la 39/2015 anomena “similars”. En conseqüència, no hi ha obligatorietat d’interoperabilitat amb el Representa
 • A més, la persona que ha aportat un poder a aquell registre d’associacions ho ha fet amb una finalitat específica. La incorporació del Registre local al Representa entra en conflicte amb la protecció de dades ja que la finalitat del tractament amb la que es van recollir les dades canvia.
 • Finalment, encara que tècnicament sigui viable, aquesta incorporació de dades trenca amb el circuït de validació que s’ha establert al servei Representa.

Per la possible incorporació d’altres tipus de registres, caldrà analitzar:

 • naturalesa del registre
 • finalitat de la recollida de dades
 • circuit de validació de l’apoderament inscrit
Representa és un registre administratiu?

No.

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques regula de forma separada el registre electrònic general d’apoderaments (art. 6) del registre electrònic general (art. 16), per a la presentació de documents.

Aquesta distinció prové del RD 1671/2009, de 6 de novembre (art.15, derogat), que en desenvolupament de la Llei 11/2007, de 22 de juny, ordena la creació d’aquest registre i nega expressament que tingui el caràcter de registre administratiu.

En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat l’Ordre GRI/79/2015, de 10 d’abril, també declara que aquest registre no té el caràcter de registre administratiu (art. 4).

De forma similar, i per al cas del registre electrònic d’apoderaments de l’Administració General de l’Estat, el RD 203/2021, de 30 de març, disposa que no té caràcter públic (art.33.4). A més, determina que “…l’interessat només podrà accedir a la informació dels apoderaments dels que sigui poderdant o apoderat”, fet que “blinda” les dades de caràcter personal que consten en aquests registres.

L’anterior permet portar un registre separat i no haver de realitzar assentaments d’entrada de la documentació dels apoderaments; per tant, a REPRESENTA només s’hi poden inscriure les representacions legals i voluntàries, quedant fora del seu objecte els assentaments d’entrada (i sortida) de documents.

Representa està integrat amb altres registres d’apoderaments?

La integració amb APODERA està en curs, properament us anirem informant dels seus avenços.

En relació amb les integracions amb el Registre Mercantil i de la Propietat, les integracions amb aquests registres civils estan pendents de ser avaluades pels organismes responsables d’aquests registres civils en la mesura que pot comportar un conflicte amb la finalitat d’aquests registres.

Aquesta integració és important per als ens usuaris del servei, perquè els interessats són responsables de la veracitat dels documents que aporten (art.28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre), també en el cas del registre electrònic d’apoderaments i de les escriptures de poders que acompanyin a les sol·licituds d’inscripció.

En aquest sentit, per minimitzar el risc de validar poders de representació que han estat revocats per escriptures de poders posteriors (que no s’acompanyen a la sol·licitud), REPRESENTA està integrat amb el Consell General del Notariat permetent la consulta de la subsistència dels poders que acompanya. Així, es realitza una consulta al Consell General del Notariat i valida la vigència de les escriptures i dels poders. La consulta de la subsistència de poders es realitza tant en l’alta (que permet també descarregar una còpia simple del poder) com en la consulta puntual d’un poder entre dues persones en una data concreta per a realitzar una acció determinada.

La inscripció és obligatòria per tal d’acreditar una representació?

El Representa només és una de les diferents vies vàlides en dret d’acreditar que una persona és representant d’una altra (Art.5 llei 39/2015).

La inscripció al mateix, es recomana en casos d’actuacions reiterades d’una persona en nom d’una altra (p.ex un gestor que ha de realitzar múltiples tràmits en nom d’un client); en canvi, no en recomanem la inscripció quan la representació finalitza amb la realització del tràmit concret (p.ex el cas d’un fill que sol·licita una targeta d’aparcament amb mobilitat reduïda per al seu pare).

Aleshores, què es pot fer si es presenta al Registre general una instància on consta una representació puntual que té per objecte exclusivament la realització d’aquell tràmit o procediment concret? (“Més informació a l’apartat "Recomanacions pràctiques sobre inscripcions”).

També és innecessària la inscripció en el cas de certificats de representant donat que la persona física que n’és titular, ja ha acreditat davant d’una autoritat de certificació que representa a la persona jurídica corresponent, i per tant el certificat li permet actuar en nom i representació d’aquesta persona jurídica.

En aquest sentit, quan una administració pública detecta una representació per una altra via, ja sigui presencialment, o bé, electrònicament, es considera una bona pràctica oferir als interessats la possibilitat de realitzar la inscripció de la representació al Representa, en el cas de representacions que no s’exhaureixin amb la mateixa actuació administrativa,  tot informant dels seus efectes i durada. S’està treballant per oferir un model per incorporar als formularis electrònics, que s’incorporarà a la guia d’implantació del Representa.

La custòdia estarà garantida durant tot el període legal obligatori?

Es guarden durant el període de vigència i després s’eliminen en 90 dies. Ho tens a les condicions específiques del servei

Es poden atorgar representacions per fer l’idCAT?

A Representa no poden inscriure’s representacions perquè l’apoderat sol·liciti l’idCAT (certificat o mòbil) a nom del poderdant.

De conformitat amb la normativa reguladora, l’obtenció dels mecanismes de signatura electrònica s’ha de fer presencialment per la persona interessada; és a dir, és un acte personalíssim que implica dirigir-se davant una Administració pública.

S’exceptua de l’anterior quan l’interessat utilitza un altre certificat digital per demanar el certificat (digitalment) o bé, un tercer porta el formulari de sol·licitud amb la signatura de l’interessat legitimada notarialment.

Com es pot comprovar, són dos supòsits molt taxats on hi ha constància fefaent de la verificació de la identitat, que no són traslladables als apoderaments de REPRESENTA.

Contingut relacionat:

Pot un ciutadà demanar un certificat idCAT per una tercera persona?

Cal registrar la representació d’un funcionari habilitat a Representa?

Representa és el registre previst a l’art.6 de la Llei 39/2015 amb la finalitat que els interessats inscriguin les representacions que atorguen per a que una persona (física o jurídica) actuï en nom seu en el sí de procediments administratiu (l’advocat i el gestor, per exemple).

Des d’aquest punt de vista, no està relacionat amb les funcions d’assistència dels funcionaris habilitats de l’art.12 de la mateixa llei, que fa referència a la prestació de serveis als interessats i exercici de les funcions que tenen atribuïdes.

La capacitat per signar, presentar sol·licituds i obtenció de còpies autèntiques no és una representació susceptible d’estar inscrita al REA, i ha de constar inscrita a un registre diferent, sense perjudici de conservar el consentiment de l’interessat.

Per aquest motiu, des de l’AOC l’hem ofert des d’EACAT i estem treballant per millorar-ne la gestió: Manual del Registre de funcionaris habilitats a EACAT

Glossari de Representa
 • Poder o representació: habilitació que confereix una persona (física o jurídica) a favor d’un tercer per a que actuï en nom seu davant les Administracions públiques.
 • Apud acta: tipologia de poder que s’atorga mitjançant la compareixença personal o electrònica.
 • Poderdant: persona (física o jurídica) que confereix poders a un tercer per actuar en nom seu davant les Administracions púbiques.
 • Representant o apoderat: persona (física o jurídica) que rep un poder per actuar davant les Administracions públiques en nom d’una altra persona.
 • Validació: acció de comprovació de que les facultats o poders d’una persona són suficients per a actuar en nom i representació d’una altra persona, en la realització de determinades actuacions davant les Administracions públiques.
 • Tramitació atesa: l’assistència que presta un treballador de les OAC o OAMR en l’ús dels mitjans electrònics, previ consentiment de la persona interessada, que inclou la realització d’un tràmit en nom seu tot emplenant i signant el formulari de què es tracti.
 • Renúncia: acció per la qual l’apoderat decideix desistir de l’apoderament que li ha conferit el poderdant.
 • Revocació: acció per la qual el poderdant decideix donar de baixa l’apoderament que ha atorgat a favor de l’apoderat.
Recomanacions pràctiques sobre inscripcions

A continuació, enumerem alguns supòsits que poden donar-se en el dia a dia i es fan alguns suggeriments, sense perjudici del que hagueu establert a nivell intern: 

 • Representacions puntuals que tenen per objecte la realització d’un tràmit o procediment concret: Atès que no hi ha la voluntat d’establir una representació permanent, es pot acreditar aquest tipus de representació mitjançant document privat en el que figuri el consentiment de la persona que atorga la representació (poderdant) i, si així es considera, la declaració responsable de la persona representant relativa a l’autenticitat de la documentació acreditativa de la representació que aporta.  Aquest document pot acompanyar la presentació del tràmit corresponent sense necessitat d’inscriure’l al Representa. 
 • Representacions que poden tenir certa perdurabilitat: atès que les actuacions basades en aquestes representacions són susceptibles de repetir-se durant la seva vigència, pot recomanar-se a les persones interessades la inscripció a Representa, degudament informades sobre els seus drets i deures (Més informació a: Quines implicacions té la inscripció al Representa? Model d'advertiment a l'hora de fomentar-ne la inscripció. Cal tenir en compte que no estem davant una inscripció d’ofici de la representació, ja que cal la manifestació de la voluntat de la persona.