Una persona que tramita en representació d’una altra i, a més des del formulari del tràmit, aporta documentació justificativa d’aquest fet o bé indica que actua com a representant (sense perjudici del requeriment posterior).

D’aquesta documentació es desprèn que pot realitzar qualsevol tràmit davant qualsevol Administració (poder tipus A) o qualsevol tràmit davant una Administració concreta (tipus B). En aquests casos, és una bona pràctica recomanar a la persona compareixent la possibilitat d’inscripció a Representa, ja que és susceptible de poder utilitzar-se en més ocasions.

En canvi, quan de la documentació resulta que pot realitzar un tràmit puntual davant una Administració, el qual s’esgota amb la realització de l’actuació concreta (tipus C), la bona pràctica consisteix en preguntar-li si realitzarà més tràmits i, en cas afirmatiu, recomanar-li la inscripció d’un poder tipus A o B.

Quan es fa la recomanació, s’ha d’informar a la persona compareixent que la inscripció de la representació és voluntària, de les circumstàncies, els seus drets, les integracions del registre i emfatitzar que cal el consentiment. També se l’informa sobre les conseqüències que se’n deriven (comprovacions d’ofici per altres Administracions).

Per tant, en cas de tràmits presencials des de l’OAC o l’OAMR s’ha de comprovar si la relació de representació consta inscrita a Representa abans de practicar l’assentament d’un document i, si el resultat de la consulta és negatiu, es pot recomanar la inscripció. Per als tràmits que es fan pel canal electrònic, també s’ha de realitzar la consulta anterior, pel que amb caràcter previ caldrà completar la integració dels backoffices amb Representa.

En tots 2 casos, s’aconsella indicar el següent (via finestra emergent, quan marquen la casella “representant”, requeriment o de paraula):

Heu indicat que sou representant d’una altra persona, en cas que estigueu capacitats per realitzar altres tràmits i actuacions en nom de la mateixa persona, us recomanem que inscriviu la representació a Representa, el registre electrònic d’apoderaments comú de les Administracions públiques catalanes que està integrat amb altres registres anàlegs. En canvi, l’anterior no és recomanable si només realitzareu un tràmit o es tracta d’una representació de caràcter puntual.

La inscripció a Representa és un mitjà vàlid en dret per acreditar i deixar constància fidedigna de l’existència de la vostra representació, previ consentiment de la persona interessada i autorització per al tractament de dades de caràcter personal.

Com a principals avantatges, us permet tramitar en nom de terceres persones de forma més àgil i senzilla perquè les Administracions públiques consulten d’ofici Representa (i els altres registres electrònics d’apoderaments integrats) i, per tant, no us cal adjuntar als formularis la documentació sobre la que es fonamenta la representació. També podeu gestionar les vostres representacions (altes, baixes, modificacions) vosaltres mateixos des del portal ciutadà de Representa.

Si la representació és només per un tràmit puntual davant una Administració, que s’esgota amb la realització de l’actuació concreta, no cal que realitzeu la inscripció al Representa.

Consulteu les condicions d’ús, la informació sobre el tractament de dades personals i d’altra informació a la pàgina de suport de Representa.

Podeu donar d’alta la representació a: [CAMP AUTOMÀTIC] URL concreta de l’ens