Què és una pròrroga?

Una pròrroga és la perllongació de la vigència d'una representació més enllà de la data de vigència inicial. Una representació té com a data màxima de vigència 5 anys, per tant, dins d'aquest període, la representació es pot prorrogar, és a dir, se'n pot allargar la vigència.

Quines representacions es poden prorrogar?

Qualsevol representació que sigui vàlida i que tingui una vigència inferior a 5 anys es pot prorrogar, amb un data de vigència màxima de 5 anys (comptant la suma de la representació inicial i les successives pròrrogues), si no es requereix adjuntar nova documentació per acreditar aquesta perllongació de la representació.

Per tant,

Si A representa a B durant 1 any >>> es poden fer n pròrrogues pels 4 anys restants

Si A represena a B durant 2 anys >> es poden fer n pròrrogues pels 3 anys restants

Si per la perllongació de la representació cal adjuntar un document que l'acrediti, cal realitzar una nova representació.

Com funciona el fluxe de la pròrroga?

En relació al procediment alta de la pròrroga, aquesta és igual que les noves inscripcions:

  • Si la representació original no disposava de documentació adjunta, i per tant, va passar per "pendent d'acceptació" >> cal autorització de l’altra part per realitzar la pròrroga.
  • Si la representació original duia documentació adjunta i per tant, va passar per l'estat “pendent de validació” >> cal validació per realitzar la pròrroga.

Si la representació es basa en nou document de poders >> no es permet la pròrroga, cal realitzar una nova alta

Si la representació ja ha caducat >> no es permet la pròrroga, cal realitzar una nova alta

Qualsevol de les dues parts pot instar la pròrroga?

Sí.

Si la representació inicial va passar per “pendent d'acceptació” pot sol·licitar la pròrroga el poderdant o el representant i l’ha d’acceptar l’altra part.

Si la representació inicial va passar per “pendent de validació” poden sol·licitar la pròrroga tant el poderdant com el representant i l’ha de validar l’administració.

Com crear una pròrroga des del portal de l'empleat públic?

Cal cercar la representació a prorrogar, cercant les representacions que hi ha entre dues persones, a la pestanya "Gestió".

prorroga_1.png

Un cop allà, si la representació compleix els requisits (vàlida i vigència inferior a 5 anys), a la pestanya "Accions" es pot realitzar la "Pròrroga".

prorroga_2.png

Caldrà adjuntar la sol·licitud del compareixent, ja sigui el poderdant o el representant i es podrà realizar la sol·licitud de pròrroga.

prorroga_3.png

La sol·licitud quedarà en "Pendent validació" o "Pendent acceptació" en funció del cicle de vida de la representació original, tal i com s'explica a l'apartat "Com funciona el fluxe de la pròrroga? "

prorroga_4.png