Quines representacions cal validar?

Aquelles que porten un document que les recolzi, per exemple, una escriptura notarial. No cal en les representacions voluntàries, si no s’adjunta cap document.

D’aquesta manera, necessiten validació:

 • Si persona física sol·licita inscripció de poders cap a persona física
 • Si persona física sol·licita inscripció de poders cap a persona jurídica
 • Si persona jurídica atorga poders a persona física
 • Si persona jurídica atorga poders a persona jurídica
 • Si persona jurídica sol·licita inscripció de poders cap a persona física
 • Si persona jurídica sol·licita inscripció de poders cap a persona jurídica

Per altra banda, les representacions voluntàries de persona física no requereixen validació, però en el cas que aquestes aportin un poder, aquesta representació haurà de ser validada. Aquest seria el cas de:

 • Si persona física atorga poders a persona física, tot aportant uns poders
 • Si persona física atorga poders a persona jurídica, tot aportant uns poders

Les representacions voluntàries que no requereixen validació, es creen en estat “Pendent d’acceptació” i requereixen de l’accepció explícita per part del representant per tal de ser vàlides.

Qui valida les representacions realitzades quan requereixen validació?

Aquesta és una qüestió organitzativa, davant la falta de precisió de la llei sobre aquesta qüestió. Per tant, és una qüestió de funcionament del servei i d’eficiència, però no de compliment normatiu.

El més important, en aquest cas, és que s’informa al ciutadà sobre aquesta validació, amb caràcter previ a la inscripció de la representació per poder complir amb el principi de consentiment informat.

No només això, sinó que també és significatiu per garantir la celeritat en la gestió de la representació i imposar les càrregues mínimes a l’interessat.

Per aquest motiu, des de REPRESENTA s’ha optat que la validació de poders la durà a terme:
• Apoderament general: l’ens la seu del qual s’ha accedit per inscriure la representació (en el cas de representacions realitzades per via telemàtica) o l’ens al que s’ha acudit per realitzar la representació (en el cas de representacions realitzades per la via presencial)
• Apoderament a organisme: ens concret al qual s’atorga la representació
• Apoderament a tràmits: ens concret al qual s’atorga la representació

En aquest sentit, cal tenir en compte que és un registre col·laboratiu de responsabilitat compartida, de manera que és recomanable confiar en l’actuació d’altres administracions usuàries, sense perjudici que amb posterioritat pugui requerir-se a l’interessat l’acreditació de la representació.

Com validar els apoderaments?

Quan una representació conté documentació adjunta per demostrar la representació entre dues persones (persones físiques i/o jurídiques) cal que aquesta documentació es revisi i es validi o no la representació. Pots obtenir més informació a l’apartat Quines representacions cal validar?

Per validar els poders cal tenir el rol de VALIDADOR:

Quan un usuari només té el rol de validador i accedeix a Representa, el servei li mostra una pantalla amb totes les representacions que s’han inscrit al seu ens i que requereixen la comprovació que amb la documentació aportada a la representació, és suficient per a poder atorgar la representació cap al representant.

En aquest cas, tenim una representació pendent de validar, on tenim que la poderdant Julia Castillo vol atorgar la representació a Andrea Gonzalez per a 2 tràmits.

Si cliquem a ,podrem veure el detall de la representació que cal validar:

En aquesta pantalla, trobem les dades necessàries per decidir si se li pot atorgar la representació per a cadascun dels tràmits proposats pel poderdant. En aquest cas, cal decidir si el “Poder notarial” adjuntat és suficient per a atorgar la representació al:

 • Poderdant i representant, i
 • Per a l’ens Consorci AOC, i
 • Per als tràmits proposats, i
 • Amb les capacitats descrites, i
 • La vigència sol·licitada.

Un cop valorat si el poder notarial és suficient amb les condicions descrites:

 • Marquem els tràmits per als quals el poder és suficient, i cliquem sobre el botó . A partir d’aquest moment, aquestes representacions queden com a vàlides al Representa.
 • Marquem els tràmits per als quals el poder és insuficient, i cliquem sobre el botó . A partir d’aquest moment, aquestes representacions queden com a no vàlides al Representa.

En el cas de la denegació, cal afegir el motiu de la mateixa.

Documentació a adjuntar a una representació

Quan una persona física o jurídica vol sol·licitar la inscripció d’una representació amb documentació adjunta a través del portal de ciutadania, ha d’accedir a la pestanya “Sol·licitar inscripció”.

Durant el procés se li demanarà que adjunti un document que acrediti la representació que s’està inscrivint. La Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques (LPACAP), article 5.4, estableix que pot acreditar-se amb “qualsevol mitjà vàlid en Dret que deixi constància fidedigna de la seva existència”.

Cal tenir present que a la pràctica només s’admeten documents notarials, o documents privats verificats per qualsevol altre fedatari públic perquè són els únics que reuneixen els requisits de la LPACAP (queden exclosos altres documents com, per exemple, escanejos sense elements d’autenticitat o fotografies).

Si en el document notarial no hi figura el CSV (codi segur de verificació), heu de tenir en compte el següent:

 • Si es presenta en una oficina de registre, ha de ser una primera còpia emesa per la notaria.
 • Si es presenta telemàticament, ha de ser un document original electrònic o bé una còpia autèntica, proporcionada per una oficina d’assistència en matèria de registre.

Un cop finalitzada la sol·licitud, aquesta quedarà en estat “Pendent de validació” i l’assessoria jurídica de l’ens analitzarà si el document acredita de manera fidedigna la representació:

 • Si es tracta d’un document admès i l’assessoria competent en la tramitació valora de forma positiva el document, s’incorporarà al Representa i canviarà l’estat a “Vàlida”.
 • Si, per contra, l’informe és desfavorable perquè el document no és admissible o aprecia una la falta o insuficiència d’autorització, es requerirà a l’interessat que esmeni. Tindrà un termini de 10 dies o superior segons el cas (article 5.6 LPACAP), a través del circuït de requeriment de documentació habitual per al procediment administratiu o bé es desestimarà la sol·licitud i es canviarà l’estat a “Denegada”.

En canvi, si sou la persona poderdant, podeu atorgar una representació sense adjuntar cap document (representació apud acta).  Llavors haureu d’esperar que la persona representant accepti la representació.

Com podem rebre avisos que tenim representacions pendents de validar?

A l'apartat de "Configuració de dades de l'ens" es pot afegir un correu-e per rebre avisos amb el llistat de representacions que té un ens (Correu validacions pendents). Més info: https://suport-representa.aoc.cat/hc/ca/articles/4417809786769-Comencem-amb-el-Representa >> Configuració de dades de l'ens

Si informeu d'una adreça de correu-e en aquest camp, rebreu, un cop a la setmana, un correu-e amb totes les representacions amb estat "Pendent de validar" i "En revisió" del vostre ens (els dilluns a les 10 hores).